ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

$50.00

ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤਿਮਾਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪਰਸੀਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 40 ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹਨ

ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਲਪ ਵੇਖੋ

ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ