ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਹੈ


ਹੈਰਲਡ ਡਬਲਯੂ. ਪਰਸੀਵਲ ਦੁਆਰਾ
ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸੀਵੋਲ ਪਾਠਕ ਨੂੰ "ਸੱਚੀ" ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਪਰਸੀਵਵਲ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ, ਹਾਲਤਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਨੁਕਸ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ.ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ


PDF
HTML

"ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ."HW ਪਰਸੀਵਾਲ