ਹੈਰਲਡ ਡਬਲਯੂ ਪਰਸੀਵਲ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਇਹ ਸ਼ਬਦਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤਤਾ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਨਾਦਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤਤਾ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਨਾਦਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ