ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਪੁਸਤਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੇਦ-ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿੱਖੋਗੇ- ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾਤਮਕ ਸਵੈ-ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ.

ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਵਧ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਚੇਤ ਸਵਾਰ ਸੋਚ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ, ਸਦੀਵੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਜਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸੋਮਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ!

"ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਲਪਨਾਕ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਉਹ ਏਥੇਟੋਮਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕਰੋ; ਅਤੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. "-HW ਪਰਸੀਵਾਲ