ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਆਦਮੀ ਅਤੇ ANਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ

ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਕਾਪੀਰਾਈਟ 1951 ਦੁਆਰਾ ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਕਾਪੀਰਾਈਟ 1979 ਦੁਆਰਾ The Word Foundation, Inc.

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ.

ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਐਕਸ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਕਸ
ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਐਕਸ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਕਸ
ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ

ISBN: 978-0-911650-08-2