ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ

by ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org