ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਚਿਣਾਈਗੀਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਹੈਰੋਲਡ ਵਾਲਡਵਿਨ ਪਰਸੀਵਲ