ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਚਿਣਾਈਗੀਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

by
ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org