ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

WORD

ਵੋਲ. 25 ਅਗਸਤ, 1917 ਨਹੀਂ. 5

ਕਾਪੀਰਾਈਟ, 1917, ਐਚ ਡਬਲਿਊ ਪੀਰਿਵਲ ਦੁਆਰਾ

ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਕਦੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਭੂਤ ਜੋ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਕੁਦਰਤ ਭੂਤ, ਭੂਤ ਜੋ ਕਦੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਭੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਬਣਨ ਲਈ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੀਵ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ. ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ. ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੀਵ, ਭਾਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ.

ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਕਦੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਵੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਇਕ, ਮੁ theਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤੱਤ; ਦੂਸਰਾ, ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਤੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੁਆਰਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੁਦਰਤ ਭੂਤ ਤੱਤ ਵਿਚ ਜੀਵ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਤੱਤ ਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਤੱਤ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ. ਇਹ ਤੱਤ ਜੀਵ ਤੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਹਨ. ਇਥੇ ਭੌਤਿਕ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੁਨੀਆ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਸੰਸਾਰ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਅਗਲੇ ਉੱਚੇ ਸੰਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੈ; ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ. ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਚਾਰੇ ਗੋਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਚਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁ beingsਲੇ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤ ਵਿਚਲਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤੱਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੱਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਜੀਵ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪੱਖ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨ ਦਾ. ਇੱਕ ਗੋਲਾ, ਤਾਕਤ-ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੱਤ ਦੇਵਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਤੱਤ ਵਿਚ ਤੱਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੱਤ ਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮਹਾਨ ਤੱਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਮਾਗ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੱਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਮਤ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਰਮ. ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿੜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੱਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋ.

ਬਾਹਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤੱਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ. ਤੱਤ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਕ੍ਰਮ ਸਨਸਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ. ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਮਨ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨ ਬਣ ਜਾਣ.

ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤੱਤ ਨਾਲ. ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਇਕ ਤੱਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਅਕਤਾਰੀ ਤੱਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ. ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਸੂਝ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕੋ ਤੱਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਬਿਨਾ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਦਾ ਇਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਹੈ ਚਾਰ ਤੱਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਗ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ. ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੇ ਮੁ rulerਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਤੱਤ ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਗੋਲਾ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁalਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ. ਉਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁੱ elementਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ.

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਅਪਰ ਐਲਿਮੈਂਟਲਸ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੱਖ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਤ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਉੱਨਤ ਝੁੰਡ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ. ਜਿੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਉੱਨਤ, ਹੇਠਲੇ ਤੱਤ ਦੇ ਉੱਤਮ ਆਦੇਸ਼, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅੰਗ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ. ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀਤਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ inੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਮੁ elementਲੇ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਹੈ. ਤੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਤਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਤ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਜਨ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਾਰ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਦਮੀ ਤੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ. ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਝੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੰਮ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਦਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ rਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਦੂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਹਨ. ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ. ਜਾਦੂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ, ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ, ਤਵੀਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੋਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਫੜਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਪਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਭੂਤ ਜਾਦੂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ: ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਝਾੜੂ ਝਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਦਾ, ਵਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ; ਅਲਮੀਕਲਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਮੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੈਮਲੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ; ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਤੱਤ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਪੈਥੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ.

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜਾਦੂਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਭੂਤ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨਕੁਬੀ ਅਤੇ ਸੁਕੁਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭੂਤ ਅਤੇ ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਹਫਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਖਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ "ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ" ਜਾਂ "ਇਨਕਾਰ" ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਬੰਧ ਹਨ. ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਿਨਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭੂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ.

 

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕੁਦਰਤ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ. ਮਨ ਤੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ. ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ; ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਦਰਤ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਮਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ. (ਦੇਖੋ ਬਚਨ, ਵਾਲੀਅਮ. 13, ਨੰਬਰ 1, 2, 3, 4, 5.) ਕੁਦਰਤ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ; ਮਨ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਨ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਦਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ. ਮਨ ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ.

ਤੱਤ ਦੇ ਗੇੜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੱਤ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ. ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਜੋ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅੰਤਮ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ. ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਰਭ ਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤੱਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਭੋਜਨ. ਇਹ ਤੱਤ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ, ਸਾਹ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ. ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੱਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਖੁਸ਼ੀ, ਉਤੇਜਨਾ, ਦਰਦ, ਚਿੰਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ; ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੱਤ ਤਦ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਖਣਿਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਨ. ਭੋਜਨ ਵਿਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਫਤ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਵਿਚ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਉਹ ਤੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ. ਤੱਤ ਦਾ ਇਹ ਗੇੜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਜਿਸ circੰਗ ਨਾਲ ਤੱਤ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਲ ਜਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਖਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਤੱਤ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇਕਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਤ ਦਾ ਉਹ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਰੂਪ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ.

ਤੱਤ ਦਾ ਫਿਰ ਗੇੜ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਰੂਪ ਇਕ ਸਮੇਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਖਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱ theਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. (ਦੇਖੋ ਬਚਨ, ਵਾਲੀਅਮ. 15, ਜੀਵਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਪੰਨੇ 15- 19.)

ਆਖਰੀ ਇਕਾਈ ਕੜੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਇਕ ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱ kindਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੱਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਫਾਰਮਡ ਤੱਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਤ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਅਰਾਜਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਇਕਾਈ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲੰਘਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਚੇਤੰਨ ਪਛਾਣ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁ elementਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ. ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਸਮੂਹ ਇਕ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤ-ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ. ਇਹ ਰੂਪ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਪਦਾਰਥ ਇਸਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਆਖਰੀ ਇਕਾਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਖਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਮ ਯੂਨਿਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਇਕਾਈ ਬਣ ਕੇ. ਇਹ ਖਣਿਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਰੂਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਵਜੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਇਕਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈ. ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਇੱਛਾ ਬਾਹਰੀ energyਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ. ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਭਾਵਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਘੱਟ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਹੀ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਭਾਵਨਾ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੱਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੱਖ, ਅਮਰ ਪੱਖ. ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਇੱਛਾ ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁalਲੇ ਗੁਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ.

ਤੱਤ ਦੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਨੀਵੇਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਹ ਭੂਤ ਜਾਨ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤੱਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਚਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੇੜ ਦੁਆਰਾ, ਭੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਇਕਾਈਆਂ ਅਰੰਭਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ. ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ. ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਹਨ ਜੋ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਹੇਠਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਨਸਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ. ਬਿਹਤਰ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਨਸਨੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅਮਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਤੱਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਤੱਤ ਲਈ ਖੇਡ ਹਨ. ਉਹ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋਣ. ਹੇਠਲੇ ਤੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ. ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ਸਨਸਨੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਨਸਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਬਿਹਤਰ ਆਰਡਰ ਅਮਰਤਾ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ. ਉਹ ਸਨਸਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰਤਾ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਮਰਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਮੁ theਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਯੂਨਿਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਆਰਡਰ, ਇੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱ asਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਰੂਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰਤਾ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ.

 

ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁ lifeਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੂਤ ਅਮਰਤਾ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ modeੰਗ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ methodsੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪਾਤਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ. ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਲੈਟੋ ਗਣਤੰਤਰ, ਮੂਰ ਦੀ ਯੂਟੋਪੀਆ, ਸੇਂਟ Augustਗਸਟੀਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਗੌਡ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਤੱਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ. ਉਹ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇਹ, ਕਾਫ਼ੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਅਤੇ ਭਟਕਣਾ, ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਮੁ raਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਭੀ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ. ਤੱਤ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਕੈਨਿਕ, ਵਪਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ.

ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ. ਦਿਮਾਗ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ developedਿਆ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਨ. ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਤੱਤ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ.

ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ. ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਵੇਗਾ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ; ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਲਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ; ਕਲਾਸ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਕੂਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਵਿਹਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਤੱਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਉਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਦਮੀ ਅਤੇ womanਰਤ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜੋਕੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤਕ, ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯੁੱਗ ਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪਰ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ.

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਤੱਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ theਰਤ ਸਰੀਰਕ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ; ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਨੁੱਖੀ energyਰਜਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਤ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ actਰਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਨੁੱਖੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੰਸਾਰ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮੁalਲੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਟੱਲ ਹਨ. ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੱਤ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ. ਤੱਤ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੂਖਮ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ. ਮਨੁੱਖ ਤੱਤ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਖਮ ਜਾਂ ਅਸਲ ਤੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੂਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਪਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਗ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਕੰਧ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੌਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱ elementਲੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੀ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ. ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤੱਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ fitੁਕਵੇਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਮਨੁੱਖ ਤੱਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ. ਦੋਹਾਂ ਦੁਨਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੱਤ ਆਕਰਸ਼ਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਭਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚੋਂ bornਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ.

ਇਹ spਲਾਦ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਸਨ. ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦਿਮਾਗੀ ਰਹਿਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਤੱਤ ਸਨ ਜੋ ਮਾਨਵ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਨਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ. ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ. ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁ elementਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉੱਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੜਬੜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮਨ ਇਸ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸੀ. ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ. ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨ ਇਸ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਬਿਹਤਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁ whichਲੇ ਤੱਤ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ofਲਾਦ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ਼, ਤਾਕਤਵਰ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁ powersਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਮਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਫ਼, ਸਪਸ਼ਟ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਨ. ਮੁ Theਲੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਇਸਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ. ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ thisਰਤਾਂ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਦਿਮਾਗੀਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀਤਾ, ਪਖੰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਵੰਸ਼ਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ.

ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨ ਅਤੇ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰਮ ਤਕ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤੱਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁ theਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ. ਪਰ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ. ਅਰਥਾਤ, ਕਿ ਇਹ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਨ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵੱਲ ਅਨਾueਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹਨ. ਪਰ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੋਣ; ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੁ elementਲੇ ਅਤੇ ਮੁ theਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁ powersਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੁ worldਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਥੇ ਚਲ ਪਏ. ਮਨ ਨੂੰ ਤੱਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੱਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਮਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਧ, ਸਿਖਲਾਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਲਿਆ. ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ. ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੇਧ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੱਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਫਲ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਗਾੜਿਆਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਤੇਜਨਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਕਬਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ, ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਨੇਕੀ, ਨਿਆਂ, ਸਵੈ-ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ. ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਕੁਝ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ andਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੂਤ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੱਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ.

ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ. ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁalਲੇ ਦਾ .णी ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਨ ਬਣਨ ਲਈ ਵਧੇਗਾ.

(ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.)