ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

WORD


ਕਾਪੀਰਾਈਟ, 1911, ਐਚ ਡਬਲਿਊ ਪੀਰਿਵਲ ਦੁਆਰਾ

ਪਰਛਾਵਾਂ.