ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

WORD

ਜੂਨ, 1908


ਕਾਪੀਰਾਈਟ, 1908, ਐਚ ਡਬਲਿਊ ਪੀਰਿਵਲ ਦੁਆਰਾ

ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ

 

ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਸੀਓਨ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਟੋ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਜਦ ਤੱਕ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ. ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਦਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ, ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ, ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਇਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਉਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਲਈ, ਓਨਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਪੇਸ ਹੈ. ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ, ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਅਦਿੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ. "ਕੇਂਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ."

 

 

ਕੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਕੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਗੇੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਲਹੂ 'ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਮਨਰੀ ਐਲਵੌਲੀ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਖੂਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਲ ਹੈ. ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੁ causeਲਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਤੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਹਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ.

“ਇਕ ਦਾ ਦਿਲ” ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ; “ਸਾਹ ਲੈਣਾ” ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕੀ: “ਸਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ” ਸਾਨੂੰ “ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

 

 

ਦਿਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਕੀ ਹੈ-ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ?

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾੜੀਆਂ, ਨਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਹਨ. ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ. ਖੂਨ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਹ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ. ਲਹੂ, ਇਸ ਲਈ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਫੜੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੈਕਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਵਿੱਚ ਦਿ ਜ਼ੋਡਿਅਕ, ਵੀ. ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ, ਜੋ ਕਿ “ਸ਼ਬਦ,” ਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ., ਪੀਪੀ. ਲੇਖਕ ਲੋਸ਼ਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਖਾਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅੰਗ, ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਉਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਹ ਨਾਲ ਲਹੂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਸ਼ਕਾ ਦੀ ਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਟ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਛਾ-ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦਿਲ ਖੂਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਲਿੰਗ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਗੇੜ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਧੇ ਹੋਏ ਗੇੜ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੁਆਰਾ ਲਹੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਖੂਨ ਨੂੰ ਧਮਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਕ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲ ਤਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੇ ਅੰਗ ਦਿਲ ਦੁਆਰਾ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੈਕਸ ਬਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਹਫੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ. ਜਨਰੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਉਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਾਹ ਦੀ ਗਤੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ.

 

 

ਚੰਦ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਲਾਂ ਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਖਿੱਚ ਹੈ. ਖਿੱਚ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੜਾਅ, ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਖਿੱਚ ਭੂਮੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ. ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਪ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪੱਖ ਬੋਲਣਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਤੱਕ. ਇਹ ਆਮ ਕਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ, ਪਰ, ਇੱਛਾ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

 

 

ਕੀ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸੂਰਜ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਇਹ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ. ਹਰ womanਰਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੇਕਅਪ ਵਿਚ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ relatedੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇਕੋ ਪੜਾਅ ਸਾਰੀਆਂ inਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ.

ਚੰਦਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਚੰਦਰਮਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਚੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਦਰਮਾ ਇਕ ਚੁੰਬਕੀ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਣਾਂ, ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ. ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਦਮੀ ਤੇ influenceਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਮੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ, inਰਤ ਵਿਚ ਚੰਦਰਮਾ.

HW ਪਰਸੀਵਾਲ