ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

WORD

ਜੂਨ 1910.


ਕਾਪੀਰਾਈਟ, 1910, ਐਚ ਡਬਲਿਊ ਪੀਰਿਵਲ ਦੁਆਰਾ

ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ

 

ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਰਣੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ. ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ. ਜੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ. ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਝ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਇੰਦਰੀਆਂ; ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ; ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ fitੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਿਆ. ਉਸਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ mannerੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝੁੰਡ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਸ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ.

ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਹਾਜ਼" ਜਾਂ "ਐਸਟ੍ਰਲ ਲਾਈਟ" ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ;ੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਇੰਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਇਸਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਟੋਸਿਆ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਕਰਵ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੀ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਭ, ਕ੍ਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਸਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

HW ਪਰਸੀਵਾਲ