ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਲੋਕਤੰਤਰ
Is
ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ

ਹੈਰੋਲਡ ਵਾਲਡਵਿਨ ਪਰਸੀਵਲ