ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਹੈ

ਹੈਰੋਲਡ ਵਾਲਡਵਿਨ ਪਰਸੀਵਲ