ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ

ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਲਫ੍ਰਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰਟਸ

ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ

ਚਿੱਤਰ IB

ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਣ ਜਗਤ ਫਾਰਮ ਸੰਸਾਰ ਅਦਿੱਖ ਸਰੀਰਕ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਈਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ