ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ

ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਲਫ੍ਰਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰਟਸ

ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਈਪਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ

ਦੂਜੀ-ਸੀ

ਅਣਪਛਾਣ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸਿਵ ਪਾਸੇ ਸਰਗਰਮ ਪਾਸੇ