ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ

ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿਚ