ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਹੈ

by ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org