ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

WORD

ਵੋਲ. 16 ਮਾਰਚ, ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਨਹੀਂ. 6

ਕਾਪੀਰਾਈਟ, 1913, ਐਚ ਡਬਲਿਊ ਪੀਰਿਵਲ ਦੁਆਰਾ

ਮਾਨਸਿਕ ਬੁੱਧੀ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ. ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ. ਅਵਿਵਸਥਾ ਯੂਨਿਟ ਮਨ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ. ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ.

ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਿਆਰ, ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ. ਸਰੀਰਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਫੋਕਸ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਦੌਲਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਗੁਣ ਹਨ; ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ; ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ-ਉਹ ਫੈਕਲਟੀ.

ਫੋਕਸ ਫੈਕਲਟੀ, ਮਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਾਲਣ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲੈਮਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ. ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਹਨ.

ਪਿਆਰ, ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ. ਪਿਆਰ, ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਿਆਰ, ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੰਬੰਧ, ਯੋਗਤਾ, ਅਮਰਤਾ, ਗਿਆਨ ਹਨ. ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਲੈਮਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

(ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਜਾਣਾ)