ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ

ਹੈਰੋਲਡ ਵਾਲਡਵਿਨ ਪਰਸੀਵਲ