ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ

ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਅਧਿਆਇ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ

ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਚੱਕਰ