ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਲੋਕਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਹੈ

ਹੈਰੋਲਡ ਵਾਲਡਵਿਨ ਪਰਸੀਵਲ