ਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਆਦਮੀ ਅਤੇ ANਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ

ਹੈਰੋਲਡ ਡਬਲਯੂ

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ

ਮੇਡੀਅਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਇਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ-ਮੌਜੂਦ ਕਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ